ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden bv ’t Huys Finesse – handelsnaam Lachatelier

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen bv ’t Huys Finesse en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

Onze offertes zijn 2 maand geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte tenzij deze termijn schriftelijk anders bepaald wordt in de offerte/overeenkomst. Wijzigingen in aanvraag worden niet beschouwd als een nieuwe aanvang van 2 maand noch als een nieuwe aanvang van de schriftelijk anders bepaalde termijn. Alle vermelde prijzen op onze websites en folders zijn exclusief BTW.

Inschrijvingen zijn pas definitief nadat bv ’t Huys Finesse in het bezit is van een goedgekeurde ondertekende overeenkomst. Inschrijven voor een opleiding/vorming/voordracht kan enkel via www.lachatelier.be of via info@lachatelier.be  Bv ’t Huys Finesse behoudt zich het recht voor -zonder enige vorm van vergoeding- om bij onvoldoende inschrijvingen een opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Annuleren kan enkel schriftelijk via info@lachatelier.be  Bv 't Huys Finesse bevestigt binnen 48 uur ontvangst van deze mail aan de klant. De annulatie is pas definitief na deze ontvangstbevestiging via mail. De kost voor annulatie bedraagt minimaal 100,- €.  Bij annulatie minder dan 30 dagen voor aanvang opleiding is het volledig factuurbedrag verschuldigd. De deelnemer aan een open vorming kan gratis vervangen door een ander persoon, mits het doorgeven van de gegevens van deze vervanger aan bv 't Huys Finesse.

Tenzij schriftelijk anders bepaald in de overeenkomst, dient de factuur uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen na opleidingsdatum betaald, dit op de maatschappelijk zetel van bv ’t Huys Finesse.

IBAN BE81 7350 5182 1024

BIC KREDBEBB
 

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 6% intrest verschuldigd. Het bedrag van de factuur dat na vervaldag onbetaald is, zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning/ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum van € 75,- per factuur. Dit als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.

Elk bezwaar dient te geschieden binnen de acht dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Dit dient te gebeuren per aangetekend schrijven en gemotiveerd te zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Bij geschil over de uitvoering, de interpretatie van de overeenkomst of inzake de facturatie, zijn enkel de rechtbanken van Oostende bevoegd. Alle hiermee gepaarde kosten zijn ten laste van de klant.